Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Kopernica Vytlačiť
 

Obec Kopernikép_02-1200x704.jpgca podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

RIADITEĽA /RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY V KOPERNICI

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručiť poštou alebo osobne na adresu:

             Obec Kopernica, Kopernica č. 96, 967 01  Kremnica

v zalepenej obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 15.augusta 2019. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a pedagogickej praxi,
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja Materskej školy,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.
   

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kopernici sú:

 • kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • osobné, morálne a organizačné predpoklady,
 • komunikatívnosť.

 

Do výberového konania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a doručia všetky požadované doklady. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky pre zaradenie do výberového konania, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 5 dní pred jeho konaním.


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

www.slovensko.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka