Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oprava miestnej komunikácie, kultúrneho domu a schodiska v roku 2018

 • Photo0129.jpg

 • Photo0131.jpg

 • Photo0141.jpg

 • Photo0142.jpg

 • Photo0132.jpg

 • Photo0144.jpg

 • Photo0149.jpg

 • Photo0151.jpg


 

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Spevnenie krajnice miestnej komunikácie k. ú. KOPERNICAVytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Druh zákastiahnuť.jpgzky: Stavebné práce.
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 087,66 EUR bez DPH.
Názov zákazky: Spevnenie krajnice miestnej komunikácie k. ú. KOPERNICA
Opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Spevnenie krajnice miestnej komunikácie k. ú.                    KOPERNICA“ v zmysle projektovej dokumentácie v rozsahu výkazu výmer.


 
 

Hodnotiaca správa finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja obce KopernicaVytlačiť
 

Hodnotiaca správa finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja obce Kopernica

Poskytnuté f88.jpginančné prostriedky z Banskobystrického samosprávneho kraja slúžili na zabezpečenie kultúrneho podujatia a na spropagovanie osláv prostredníctvom reklamných predmetov. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si históriu obce, ako aj stretnutie rodákov a významných osobností pochádzajúcich z našej obce. V rámci osláv 670. výročia našej obce boli vysvätené dve drevorezby (svätý Martin, socha anjela) pred rímsko-katolíckym kostolom svätého Martina v obci Kopernica.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Kopernica Vytlačiť
 

Obec Kopernikép_02-1200x704.jpgca podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

RIADITEĽA /RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY V KOPERNICI

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručiť poštou alebo osobne na adresu:

             Obec Kopernica, Kopernica č. 96, 967 01  Kremnica

v zalepenej obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 15.augusta 2019. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a pedagogickej praxi,
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja Materskej školy,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.
   

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kopernici sú:

 • kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • osobné, morálne a organizačné predpoklady,
 • komunikatívnosť.

 

Do výberového konania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a doručia všetky požadované doklady. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky pre zaradenie do výberového konania, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 5 dní pred jeho konaním.


 
 

Povinnosti chovateľov ošípaných vyplývajúce zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivostiVytlačiť
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna vetbile-prasatko.jpgerinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat(ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

 • chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služiebSR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.tlačivo„Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ 
 • vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie
 • vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)
 • bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.
 • CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.
 • ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.
 • Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.
 • Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

 • chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“

2.tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“  -časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

 • je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.
 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).
 • k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo„Predaj ošípanej na domácu spotrebu“od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“od každého jedného kupujúceho chovateľa.
 • tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spoluspárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.
 • CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu

 • pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2).
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera premiestňuje (napr. D12345).
 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345).
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).
 •  k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo„Predaj ošípanej na domácu spotrebu“od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“od každého jedného kupujúceho chovateľa.

 

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“).Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa§ 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 
 

Povinnosti chovateľov psov vyplývajúce zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivostiVytlačiť
 

Povinnosti chovateľov psov vyplývajúce zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

618949_besnota.jpg

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite ( § 17odst. 5)

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku ( § 17odst. 5)
 

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak:

 • nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu proti besnote( §48, odst.5, písm e)
 • nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie o tomto vyšetrení poškodenému ( §48, odst.5, písm c)

 

 • Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na ochranu spoločenských zvierat  ( §22, odst1)
   

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak:

 • vlastník, alebo držiteľ zvieraťa poruší niektoré z ustanovení § 22 zákona č. 39/2007 (ochrana zvierat) a súvisiacich predpisov na úseku ochrany zvierat (§ 48, odst 2-4)

 

 • Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom ( začipovanie)pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat  (§19 odst. 9)
 • Označiť zviera transpondérom( začipovať)  môže len súkromný veterinárny lekár (§19 odst. 8)
 • Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát (§19 odst. 8)
   

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak:

 • ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie ( začipovanie) psa (§ 48, odst 1)

 

 • vlastník psa je povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa (§37, odst. 2, písm. b), bod 4)
 • vlastník psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára (§37, odst. 2, písm. b), bod 5)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 300 eur do 800 eur, ak:

 • pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa alebo nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára(§ 48, odst 4, písm. j)
   

Povinnosti chovateľov psov

BESNOTA

 • Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane  revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny

( informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár, ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze)

 • Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človekaa potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku

( vyšetrenie vykoná súkromný veterinárny lekár spolu s poučením chovateľa o ďalšom postupe)

ČIPOVANIE

 • Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou zmenou vlastníka trvalo označený transpondérom – začipovaný – táto povinnosť platí od 1.9.2018
 • Pre psov narodených do 31.8. 2018 platí prechodné obdobie – majiteľ musí dať takéhoto psa začipovať najneskôr do 31.10.2019
 • Prechodné obdobie neplatí, ak  a pes musí byť začipovaný pred zmenou vlastníctva ( predaj, darovanie, umiestnenie v útulku...)
 • Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár
   

Nahlasovanie zmien

 • Majiteľ psa je povinný pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo zmeny nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára
 • Majiteľ psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat do 21 dní od úhynu prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára

 
 

Ochrana osobných údajov - Obecné podujatiaVytlačiť
 

Ochrana osobných údajov - Obecné podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Kopernica, so sídlom Kopernica 96, 967 01 Kremnica, IČO: 00320749 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania obecných podujatí dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu priebehu podujatí audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových  záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTvorhängeschloß-aus-a-smartphone-und-eu-landkarte-gdpr-metapher-stock-fotos_csp52508934.jpgU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa: http://www.kopernica.sk/. 


 
 

Ochrana osobných údajovVytlačiť
 

Ochrana osobných údajov

paragraf.jpgPrevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Obec Kopernica/Materská škola Kopernica prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

Kontakt na zodpovednú osobu:   zodpovednaosoba1@gmail.com

 


 
 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek- rok 2018 


 

Zámer obce - prenájom majetku 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

www.slovensko.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka